Missie en Visie

kronkel

Missie
Op openbare basisschool d’n Bogerd vinden we dat alle leerlingen welkom zijn. We zijn trots op al onze leerlingen en gaan samen de uitdaging aan om leerlingen passend onderwijs te bieden. Om dat te kunnen bereiken, moet er zorg en aandacht zijn voor elk kind. Wij hebben positieve en reële verwachtingen van onze leerlingen en bieden hen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Deze talenten worden volop benut door elk kind de ruimte te geven de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen op zijn/haar eigen manier. Wij zijn trots op iedereen. Leren is leuk!

 

Visie
D’n Bogerd is een openbare basisschool waar elk kind ongeacht geloof, cultuur, sociale klasse of sociale achtergrond welkom is. Hiermee zijn wij een afspiegeling van de multiculturele samenleving. Onze school staat voor passend onderwijs dat erop gericht is om een bijdrage te leveren aan het kunnen maken van de juiste keuzes door onze leerlingen. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op het goed functioneren in de samenleving.

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:

kronkel

Pedagogisch klimaat:
We geloven in een veilige leeromgeving, waarin vertrouwen in jezelf en elkaar is. Hierin durft iedere leerling op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en te leren en kan trots zijn op zichzelf. We stellen betrokkenheid van ouders op prijs. We zien ouders als partners die meedenken over hun kinderen, samen met het team en alle betrokkenen. We willen dat d’n Bogerd een belangrijke basis legt in het leven van onze leerlingen, zodat zij er optimale leerresultaten behalen, er met plezier heen gaan én er ook met plezier op terugkijken! Ouders mogen van ons verwachten dat wij, vanuit onze professionaliteit en binnen onze mogelijkheden, weloverwogen beslissingen nemen, met het belang van het kind als prioriteit.

 

Onderwijs:
We stemmen het onderwijs af op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind en streven naar een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, zodat de kinderen (meestal) in acht leerjaren de school kunnen doorlopen. We houden rekening met verschillen in aanleg, tempo, interesses, leerstijl en motivatie. Wij maken gebruik van actuele lesmethodes en toetsen om het kind te kunnen begeleiden. De leerkracht stemt het aanbod voor de leerling af, in samenspraak met onze intern begeleider. We hebben positieve en hoge verwachtingen van de kinderen. Hiermee stimuleren we dat de leerlingen kritisch naar hun eigen leerprocessen en prestaties kijken en dat ze voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen. Zo kan het kind uiteindelijk uitstromen op een niveau dat passend is bij de leerling.

 

Clusters:
Ons onderwijs wordt vormgegeven in clusters. Verschillende groepen bij elkaar vormen samen een cluster. Elke jaargroep zit in een eigen lokaal, leerkrachten en leerkrachtondersteuners geven samen de lessen vorm. De school werkt met clusters van groep 1, 2 en 3, groep 4, 5 en 6 en groep 7 en 8. Leerkrachten geven instructie aan een individuele groep en daarna gaan leerlingen zelfstandig aan het werk. Ze krijgen daarbij zo veel mogelijk begeleiding op niveau van een leerkracht of leerkrachtondersteuner. Door het clusteronderwijs zijn onze groepen klein. Er is hierdoor meer ruimte voor maatwerk en een gedifferentieerde uitleg op niveau. Door les te geven in clusters leren leerlingen meer van elkaar en leren hierdoor goed samenwerken.

 

Elke dag werken wij op d’n Bogerd hard om samen in ontwikkeling te zijn en hebben we onze slogan centraal staan:

 

Trots op jou, samen de uitdaging aan!

 

Na acht jaar basisonderwijs willen wij dat onze leerlingen kunnen zeggen dat ze trots zijn op zichzelf en wat ze hebben bereikt!