Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunt maken met onze school. Leest u over ons ouderportaal, intern begeleider en onze pestcoördinator. Daarnaast over de MR/OR/Medezeggensschapsraad.

03_Ouders IMG_0467-scaled

Nieuwe ouders

kronkel

Als u een kijkje wilt komen nemen op onze school, bent u van harte welkom.

U kunt contact opnemen met ons om een afspraak te plannen voor een gesprek en een rondleiding. Wij laten u graag onze school zien terwijl wij aan het werk zijn, zo kunt u sfeer proeven en een goede indruk opdoen van hoe wij met onze leerlingen werken.

U kunt telefonisch of via mail een afspraak maken.
telefoonnummer: 0345-580014
Of klik op onderstaande knop om een gesprek met rondleiding aan te vragen.

Na de rondleiding ontvangt u van ons informatie van de school en een aanmeldformulier.

Ook kunt u ervoor kiezen om een aanmeldformulier te downloaden. Middels het invullen en inleveren van dit formulier doet u verzoek tot toelating van de vermelde leerling op onze school.

Ouderportaal/Parro

kronkel

In het ouderportaal van Parnassys stelt de school informatie beschikbaar voor ouders. U kunt er de gegevens van uw eigen kind in vinden. Van toetsresultaten tot verzuim, alles is zichtbaar voor u. U kunt hier ook uw gegevens up to date houden. Alle ouders van ingeschreven leerlingen hebben toegang tot het ouderportaal van Parnassys. Lukt het niet om in te loggen, of bent u uw wachtwoord kwijt? Stuur een mail naar: directie@dnbogerd.nl en u krijgt een nieuwe link toegestuurd.

 

Een belangrijk middel voor onze school om informatie te delen is Parro. Parro is een afgeschermd platform waarin berichten geplaatst worden die voor ouders belangrijk zijn. Ook worden er foto’s op gedeeld.Parro is alleen toegankelijk voor ouders uit de groep van uw kind(eren). Ook het plannen en inschrijven voor de  ouder (en kind) gesprekken vinden plaats via Parro. Ook uw privacy voorkeuren kunt u aangeven in Parro. Het is dus belangrijk dat u hiervoor een account heeft. 

 

Bij inschrijving van uw kind, geeft u uw mailadres op en ontvangt u gegevens voor een account. Parro is te downloaden als app voor uw mobiele telefoon.

Parro

Ziek melden

kronkel

Mocht uw kind vanwege ziekte niet naar school kunnen komen, geef dit dan voor schooltijd door aan de groepsleerkracht. Dit kan per telefoon of per mail. Wij maken ons ongerust over kinderen die zonder bericht afwezig zijn.

Verlof aanvragen

kronkel

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim, bijvoorbeeld bij een bruiloft of begrafenis. U kunt op school een verlofformulier krijgen om verlof aan te vragen voor uw kind(eren). Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de directeur toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. De afdeling leerplicht van de gemeente West Betuwe houdt toezicht op de verlofregeling. Als u verlof wilt aanvragen, dient u ruim van tevoren contact op te nemen met de directeur van de school. Zij kan u precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen.

 

Geen reden tot toekennen van verlof door school zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkope tickets/vakantieaccommodatie in het laagseizoen
 • Tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Samen reizen
 • Kroonjaren (verjaardagen)
 • Sabbatical
 • Wereldreis / verre reis
 • Compensatie niet op vakantie kunnen door coronavirus

Intern begeleider

kronkel

De intern begeleider (IB’er) coördineert de zorg en ondersteuning die op onze school gegeven wordt. Onze leerlingen staan hierbij centraal, zodat we de juiste ondersteuning op maat kunnen bieden.

 

Er vinden besprekingen plaats tussen IB’er en de leerkracht, waarbij de groep als geheel en elke leerling individueel aan bod komt. Er wordt dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen gesproken. Daarnaast kan de IB’er de leerkrachten begeleiden op allerlei verschillende gebieden, zoals het opstellen van individueel handelingsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Tevens heeft de IB’er veel contact met externe partners zoals Schoolmaatschappelijk Werk (gemeente West Betuwe), Consulent (samenwerkingsverband BePO), schoolarts en jeugdverpleegkundige (GGD) en ambulant begeleiders (o.a. Kentalis), logopedisten, therapeuten. Al deze contacten zijn er om kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, extra ondersteuning te geven. Ook neem ik deel aan de IB-netwerken van Fluvium en het lokaal netwerk van BePO.

 

Dit is in een notendop wat interne begeleiding bij ons op school inhoudt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids. Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon, daarna de IB’er waar het nodig is. Als u een vraag heeft voor de IB, mag u altijd binnenlopen.

 

Werkdagen IB’er: maandag, dinsdag en donderdag
U kunt ook mailen naar Coby van Valburg.

Pestcoördinator

kronkel

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen. Onze anti-pest coördinator is juf Roxane. Juf Roxane is ook de vertrouwenspersoon voor onze leerlingen.

Wij hebben op school een pestprotocol.

Deelraad MR

kronkel

De MR (medezeggenschapsraad) bestaat uit een even aantal leden, evenredig verdeeld over personeel en ouders.

 

De leden die in de MR zitten zijn:

oudergeleding: 

 • Renee Beurmanjer, moeder van Nout en Venne
 • Annemieke Overbeek, moeder van Jort en Noud

personeelsgeleding:

 • Rian van der Veer
 • Ingrid Hooyen

Het is wettelijk verplicht om een MR te hebben, maar je wil als schoolbestuur natuurlijk ook dat je beleid wordt gedragen door ouders.

 

De MR houdt zich vooral bezig met de belangen van de school als geheel. De MR heeft zowel advies- als instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het over individuele personen gaat. De notulen van de vergaderingen zijn op school in te zien. Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen of opmerkingen via het mailadres van de MR: mr@dnbogerd.nl

Onze school heeft geen volledige OR (ouderraad), wel een penningmeester die de financiën bijhoudt. De penningmeester is Freek Marchandisse, de vader van Caitlin.

 

Ouders worden via Parro regelmatig opgeroepen om te komen helpen bij feesten of andere activiteiten. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of via Parro aangeven dat u wilt komen helpen. Wij vinden het fijn als er ouders zijn die ons ondersteunen bij activiteiten die wij aan onze leerlingen aanbieden, zonder hulp kunnen wij veel activiteiten niet organiseren.

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd door het personeel en de leerlingen van d’n Bogerd!


Missie en visie